KURBAN DERİSİ

Kurbanın derisini; Resûlüllâh’a uyup, Al­lah rızâsı için sadaka olarak vermek efdaldir. Zira deri kurbanın bir parçasıdır. Resûlüllah Efendimiz (s.a.v): “Kurbanın derisini satanın kurban (sevâb)ı yoktur.” İmâm Ebû Yûsuf Hazretleri bu Hadîs-i şerif ile delil getirerek “Kurbanın derisi -vakfedilen şeyler gibidir- asla satmak câiz olmaz” buyurmuştur. Ancak İmâm-ı Âzam ve İmâmı Muham­med Hazretlerine göre deri kurban sahibinin olup …

KURBAN ETİNİN TAKSİMİ

Kurban etinin üçe taksimi müstehaptır. Kurbanın etinin zenginlere, fakirlere, Müslü­man veya gayr-i müslimlere hediye et­mek câizdir. (Gıyâsiyye) Tamamını bağışlamak da câizdir. Kurban kesen kimse ihtiyaç sahibi ise, kur­banını ev halkına yedirmesi efdal ve müste­haptır. (Hindiyye, Bedâyi, Tahtâvî) Kurban ortaklarından biri kurban kesil­meden ölse, vârislerinden büyüğünün izniyle kesildiğinde kurban sahih olur. (Hindiyye) Bir kimse aldığı kurbanı …

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA KILINACAK NAMAZ

Kurban sahibi kurbanını kestikten veya baş­ka birine kestirdikten sonra “Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıçağı bırakın. Sonra iki rek’at namaz kılın. Müslümanlardan han­gi kimse bu iki rek’at namazı kılar da Allahü Teâlâ hazretlerinden bir şey isterse Allahü Teâlâ hazretleri elbette o kimseye istediği şeyi verir.” hadîs-i şerîfine uyarak iki rek’at namaz(7) kılmak müstehaptır. Bu namazdan sonra: “Allâhümme hâze’l-kebşu, (ev hâze’l-baka­ru, …

KURBAN KESMEYE DAİR BAZI MESELELER

Besmelenin akabinde hiçbir şey ile meşgul olmayıp kurbanı hemen boğazlamak şarttır. Hatta, besmeleden sonra bıçağı bilerse (bes­meleyi) tekrar etmek lazımdır. (Bezzâziye) “Bismillâhi Allâhü Ekber” dedikten sonra kurban yerinden kalkıverse tekrar yatırılıp ke­serken yeniden besmele çekilir. (Hülâsa) Besmeleden sonra elindeki bıçağı bırakıp diğer bir bıçak alsa (besmeleyi) tekrar etmek lazım olmaz. Lakin bir kurban üzerine besmele …

KURBANA MÂNİ OLMAYAN KUSURLAR

Küçük kulaklı ve delik kulaklı ve kulağı damgalı hayvanı kurban etmek câizdir. Memesi kesilmiş veya kurumuş hayvanın memesinin ekserisi sağlam ise kurban etmek câiz olur. (Vahdetî) Deli hayvan, karnını doyurabiliyorsa kur­ban etmek câiz olur. (Dürrü’l-Muhtar) Eti semiz ise uyuz hayvanı kurban etmek câiz olur. (Hülâsa) Boynuzsuz hayvanı kurban etmek câiz olur. Boynuzu kırılmış ve kırılma …

HANGİ KURBAN DAHA FAZİLETLİDİR?

Eti çok ve bedeli yüksek olan kurban efdaldir. Kurban edilecek koyun veya keçinin eti, yedi ortağın kestiği büyük baş kurbanın bir hissesine eşit olursa, koyun yahut keçi kesmek efdaldir. Aksi halde yedi hisseden bir hisseye ortak olmak daha faziletlidir. Koç koyundan, keçi tekeden, eti ve kıymeti çok olan az olandan efdaldir. Kurbanın yağlı, güzel ve …

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?

Kurbana mahsus olan hayvanlar; koyun, keçi, sığır, câmûs (manda) ve devedir. Koyun ve keçi bir yaşında, sığır ve câmûs iki yaşında, deve beş yaşında kurban olunur. Lâkin kuzu büyük olup bir senelik koyundan fark olunamazsa altı ayı tamam edince kurban olur. (Vahdetî) Kurban vahşi (yabani) olmamalıdır. Koyun ve keçi hisse kabul etmez. Bir ko­yun, bir …